Allmänna villkor för DressagePower Academy 2024/2025

 1. Allmänt

DressagePower Academy är en rikstäckande utbildning som tillhandahålls inom ramen för DressagePower Club. Utbildningen är en kombination av teoretisk utbildning och uppsutten träning på egen medhavd häst.

All uppsutten träning sker enskilt och individanpassas efter ekipagets nivå och målbild.

I de fall ryttaren får förhinder att delta med häst deltar ryttaren till fots vid de fysiska utbildningsdagarna.

2. Anmälan och bekräftelse

Anmälan till DressagePower Academy görs enbart via formuläret på hemsidan. Inga anmälningar via epost behandlas pga GDPR. När anmälning skickas in kommer en bekräftelse upp på skärmen att anmälan är mottagen.

Bekräftelse på erhållen plats delges via mail löpande, dock senast 13 september 2024.

Anmälan kan stänga tidigare vid fullbokad utbildning. Inträffar detta upprättas en reservlista.

3. Kostnader och betalning

Kostnaden för sex månaders utbildning är 4 900 kr inklusive moms. Faktura översändes efter bekräftelse om plats och skall betalas enligt betalningsvillkor som framgår av fakturan. Betalning kan delas upp i två delar eller månadsvis betalning om ryttaren väljer detta alternativ i samband med anmälan. Vid delad betalning tillkommer en extra administrations- och fakturaavgift på 100 kr per faktura.

I deltagaravgiften ingår:

 • DressagePower Academy oktober 2024 till och med mars 2025
 • Dressyrtränare och handledare Kristian von Krusenstierna och Peter Härnstam
 • Föreläsare inom aktuella områden
 • Två fysiska utbildningsdagar, antingen i Göteborg eller i Stockholm
 • Tre digitala utbildningstillfällen
 • Individuellt upplägg & coachning
 • Hemuppgifter och övningar
 • Medlemskap i DressagePower Club
 • Rabatter och erbjudanden från våra samarbetspartners
 • Tillgång till VIP-område i samband med DressagePower Horse Show 2024

Utöver deltagaravgiften tillkommer:

 • Resor till och från fysiska utbildningsdagar
 • Eventuellt boende vid fysiska utbildningsdagar
 • Vid ankomst med häst kvällen före fysiska utbildningsdagar, tillägg för nattbox
 • Foder till din häst vid fysiska utbildningsdagar
 • Kost för eventuell medhjälpare

4. Avbokning eller ändring

Anmälan är bindande vilket innebär att kostnaden för utbildningen inte återbetalas även om ryttaren väljer att avbryta utbildningen.

DressagePower förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om det inte är tillräckligt många deltagare som har anmält sig. Den plan som anges för utbildningen är preliminär och DressagePower förbehåller sig därför rätt att ändra i planen. Besked om ändring lämnas i god tid till deltagarna.

5. Personuppgifter

Genom anmälan lämnar ryttaren sitt samtycke till att förekomma i TV-sändningar via DressagePower TV samt att ryttaren får förekomma på bilder som nyttjas i marknadsföring av DressagePower/DressagePower Club/DressagePower Academy och dess officiella sponsorer. Ryttaren gör inte anspråk på ersättning för sådant nyttjande.

Genom anmälan lämnar ryttaren samtycke till att DressagePower delar ryttarens mobilnummer i en WhatsApp-grupp med övriga deltagare i utbildningen.

Genom anmälan lämnar ryttaren samtycke till att DressagePower delar ryttarens mailadress i samband med utbildningstillfällen via Microsoft Teams med övriga deltagare i utbildningen.

6. Försäkring

Det åligger deltagaren att hålla dig själv, din häst, din medföljare och din utrustning försäkrad. DressagePower ansvarar ej för skador och/eller olycksfall som kan uppstå i samband med resor till och från de fysiska utbildningsdagarna. All uppstallning och deltagande vid de fysiska utbildningsdagarna sker på egen risk.

7. Force Majeure

DressagePower är inte ansvarig för försenat, ändrat eller hinder mot utförande av avtalets och utbildningens fullgörande som beror på oförutsedda omständigheter eller på grund av orsaker
utanför dess kontroll, inklusive men inte begränsat till, naturhändelser, regeringshandlingar,
terrorhandlingar, krig, arbetskonflikter, smittor hos såväl människor som djur, leveransförseningar eller bristande förmåga att leverera av DressagePowers leverantörer eller annat av DressagePower icke vållat förhållande, som DressagePower inte bort räkna med och vars följder denne inte rimligen kunnat undanröja. I händelse av att DressagePower helt eller delvis inte kan fullgöra sina prestationer och utbildning på grund av sådan orsak, får DressagePower avbryta utbildningen alternativt ändra utbildningens upplägg utan något ansvar gentemot ryttaren. Ryttaren skall omedelbart underrättas skriftligen.

8. Ångerrätt

Privatkunder har enligt distansavtalslagen rätt till 14 dagars ångerrätt. Detta innebär att ryttare har rätt att ångra sin anmälan till DressagePower Academy inom 14 dagar efter det datumet ryttaren anmält sig. Om du ångrat dig, vänligt kontakta club@dressagepower.se.

9. Reklamation

Vill ryttaren åberopa att DressagePowers tjänst är felaktigt utförd ska tjänsten reklameras inom tre år efter tjänstens utförande och inom två månader från det att ryttaren märkt felet. Eventuella reklamationer skickas till: DressagePower Sweden AB Sten Sturegatan 10 411 39 Göteborg.

10. Tvistlösning

För att få en tvist prövad kan ryttaren vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden.
DressagePower följer nämndens beslut.